ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στα Πράσινα Σημεία, μπορούν οι πολίτες να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  καθαρά οικιακής χρήσης και προέλευσης σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ποσότητες. Κάθε πολίτης μπορεί να μεταφέρει από αυτά τα υλικά μέχρι 100kg ανά επίσκεψη, με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών. Δεν γίνονται αποδεκτά ΑΕΚΚ από Εργολήπτες, Βιομηχανίες, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες.

Η ορθή χρήση των Πράσινων Σημείων είναι σημαντική για μας και τον τόπο μας γιατί συμβάλλει στην:

  • Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων στη φύση
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές
  • Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς